Ang cahambalhambal na pagca guho ng troya [microform] catotohanang buhay nang Principe Paris na anac nang Haring Priamo at nang Reyna Esilva sa caharian nang Troja

Bibliographic Details
Other Authors: Ignacio, Cleto R.
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: