Cababalaghang nangyari na ginaua nang ating amang si Jesus nang unang panahong naglalacad siya dito sa lupa na casama si San Pedro at si San Juan [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: