Salita at buhay na pinagdaanan nang haring patay na si Don Juan, sampo nang canyang capatid na si Don Pedro sa cahariang Ungria at nang Princesang si Dona Maria na anac nang Haring Gonzalo sa reinong Alejandria [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: