Buhay nang Duque Almanzor at ni Mariang matalinong bait sa caharian nang Toledo nang panahong na sa capangyarihan nang manga Moro [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: