Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Casale, G., & Cabegin, E. C. A. (2015). Labor administration and regional integration: The case of ASEAN governance of international labor migration. Philippine Journal of Labor and Industrial Relations.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Casale, Giuseppe, và Emily Christi A. Cabegin. "Labor Administration and Regional Integration: The Case of ASEAN Governance of International Labor Migration." Philippine Journal of Labor and Industrial Relations 2015.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Casale, Giuseppe, và Emily Christi A. Cabegin. "Labor Administration and Regional Integration: The Case of ASEAN Governance of International Labor Migration." Philippine Journal of Labor and Industrial Relations, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.