Langit din [short story]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (01 Sep. 2014), 22-23+
Tác giả chính: Magnaye, Teresita Manaloto
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: