Casper [short story]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (06 Oct. 2014), 18-19+
Tác giả chính: Magnaye, Teresita Manaloto
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: