Casper [short story]

Bibliografske podrobnosti
izdano v:Liwayway (06 Oct. 2014), 18-19+
Glavni avtor: Magnaye, Teresita Manaloto
Resource Type: Article
Jezik:Filipino
Izdano: 2014
Teme: