Symposium in appreciation of Benedict R. O'G. Anderson 1936-2015

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints Vol. 64, no. 1 (Mar. 2016), 127-191
Tác giả chính: Hau, Caroline Sy
Tác giả khác: Rafael, Vicente L., Abinales, Patricio N., Shiraishi, Takashi, Mojares, Resil B., Heryanto, Ariel, Phongpaichit, Pasuk, Anderson, Benedict, Tsuyoshi, Kato
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2016
Những chủ đề: