Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Aquino, M. (2013). "I think my son may be gay". Smart Parenting.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Aquino, Mike. ""I Think My Son May Be Gay"." Smart Parenting 2013.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Aquino, Mike. ""I Think My Son May Be Gay"." Smart Parenting, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.