Benedict Anderson, comparatively speaking on area studies, theory and gentlemanly polemics [interview via email]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints Vol. 59, no. 1 (Mar. 2011), 107-139
Tác giả chính: Hau, Caroline Sy
Tác giả khác: Aguilar, Filomeno V. Jr, Rafael, Vicente L., Tadem, Teresa S. Encarnacion
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2011
Những chủ đề: