Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Hau, C. S., Aguilar, F. V. J., Rafael, V. L., & Tadem, T. S. E. (2011). Benedict Anderson, comparatively speaking on area studies, theory and gentlemanly polemics [interview via email]. Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Hau, Caroline Sy, Filomeno V. Jr Aguilar, Vicente L. Rafael, và Teresa S. Encarnacion Tadem. "Benedict Anderson, Comparatively Speaking on Area Studies, Theory and Gentlemanly Polemics [interview via Email]." Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints 2011.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Hau, Caroline Sy, et al. "Benedict Anderson, Comparatively Speaking on Area Studies, Theory and Gentlemanly Polemics [interview via Email]." Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.