Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Malipot, M. H. (2018). VP camps: Poll protest costly to taxpayers. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Malipot, Merlina Hernando. "VP Camps: Poll Protest Costly to Taxpayers." Manila Bulletin 2018.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Malipot, Merlina Hernando. "VP Camps: Poll Protest Costly to Taxpayers." Manila Bulletin, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.