A surreal opportunity Salvador Dali exhibit in Makati

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippine Daily Inquirer (01 Feb. 2017), C4
Tác giả chính: Caruncho, Eric S.
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2017
Những chủ đề: