Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Caruncho, E. S. (2017). A surreal opportunity: Salvador Dali exhibit in Makati. Philippine Daily Inquirer.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Caruncho, Eric S. "A Surreal Opportunity: Salvador Dali Exhibit in Makati." Philippine Daily Inquirer 2017.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Caruncho, Eric S. "A Surreal Opportunity: Salvador Dali Exhibit in Makati." Philippine Daily Inquirer, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.