Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

David, R. J. (2013). Free Mali now!. IN At large [column]. Philippine Daily Inquirer.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

David, Rina Jimenez. "Free Mali Now!. IN At Large [column]." Philippine Daily Inquirer 2013.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

David, Rina Jimenez. "Free Mali Now!. IN At Large [column]." Philippine Daily Inquirer, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.